Graph Challenge Champions

2022 Champions

  • Accelerating Sparse Deep Neural Network Inference Using GPU Tensor Cores - Yufei Sun, Long Zheng, Qinggang Wang, Xiangyu Ye, Yu Huang, Pengcheng Yao, Xiaofei Liao, Hai Jin (Huazhong Univ. of Science and Technology)
  • Towards Fast GPU-based Sparse DNN Inference: A Hybrid Compute Model - Shaoxian Xu, Minkang Wu, Long Zheng, Zhiyuan Shao, Xiangyu Ye, Xiaofei Liao, Hai Jin (Huazhong Univ. of Science and Technology)

2022 Innovation Awards

  • FAST: A Scalable Subgraph Matching Framework over Large Graphs - Jiezhong He, Zhouyang Liu, Yixin Chen, Hengyue Pan, Zhen Huang, Dongsheng Li (NUDT)
  • HTC: Hybrid Vertex-parallel and Edge-parallel Triangle Counting - Li Zeng, Kang Yang, Haoran Cai, Jinhua Zhou, Rongqian Zhao, Xin Chen (Huawei Technologies)
  • Improved Distributed-Memory Triangle Counting by Exploiting the Graph Structure - Sayan Ghosh (Washington State Univ.)
  • Kalman Filter Driven Estimation of Community Structure in Time Varying Graphs - Lisa JK Durbeck, Peter Athanas (Virginia Tech)

2022 Honorable Mention

  • Sparse Deep Neural Network Inference Using Different Programming Models - Hyungro Lee, Milan Jain (PNNL), Sayan Ghosh (Washington State Univ.)

2021 Champions

2021 Innovation Awards

2021 Student Innovation Awards

2021 Honorable Mention


2020 Champions

2020 Innovation Awards

2020 Honorable Mention


2019 Champions

2019 Innovation Awards

2019 Student Innovation Awards

2019 Finalists

2019 Honorable Mention


2018 Champions

2018 Finalists

2018 Innovation Awards

2018 Student Innovation Awards

2018 Honorable Mention


Analysis of all 2017 Triangle Counting Submissions

2017 Champions

2017 Finalists

2017 Innovation Awards

2017 Student Innovation Awards

2017 Honorable Mention